Mozilla giới thiệu Firefox Quantum

17/11/2017 — 686 từ — 3 min

Nhanh hơn, ít tốn bộ nhớ hơn, chứa toàn hàng nóng, và thân thiện với người sử dụng.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.