Grokking TechTalk #21: Deep Learning in Computer Vision

18/10/2017 — 183 từ — 1 min

The field of deep learning is rapidly growing and surpassing traditional approaches for machine learning and pattern recognition. Do you know how is Machine Learning/Deep Learning being applied in Computer Vision?

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.