Có gì mới trong React phiên bản 16.3.0?

10/02/2018 — @kcjpop
785 từ — Đọc trong 3 min

Phiên bản 16.3 đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ được phát hành trong vài ngày tới. Hãy cùng Ehkoo điểm qua những thay đổi trong phiên bản này nhé.

API mới cho context

Trong các phiên bản trước đây, context là tham số thứ hai trong constructor của một component, theo kiểu:

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props, context) {
  super(props, context)
 }
}

Nhưng thông tin về context khá hiếm hoi ngay cả trên trang tài liệu chính thức của React, và lập trình viên được khuyến khích… không sử dụng context vì API của nó có thể thay đổi trong các phiên bản sau.

Nhưng đó đã là quá khứ. Kể từ phiên bản 16.3, khái niệm context được cải tiến và đóng vai trò như một cơ chế quản lý state đơn giản.

import { createContext } from 'react'
const ThemeContext = createContext({ color: 'dark', fontWeight: 400 })
// ThemeContext là một object có hai thuộc tính ThemeContext.Provider và ThemeContext.Consumer

Hàm React.createContext(defaultState) nhận vào một object như là state ban đầu, và trả về một object có hai thuộc tính ProviderConsumer. Provider là một component có nhiệm vụ truyền dữ liệu xuống tất cả các component con của nó. Theo ví dụ trên, bạn có thể dùng ThemeContext.Provider để tạo một context và gán giá thị mới:

class App extends React.Component {
 render() {
  const newState = { color: 'green', fontWeight: 300 }
  return (
   <ThemeContext.Provider value={newState}>
    <Header />
    <Content />
    <Footer />
   </ThemeContext.Provider>
  )
 }
}

Để sử dụng context được truyền vào, bạn sử dụng ThemeContext.Consumer.

class Header extends React.Component {
 render() {
  return (
   <ThemeContext.Consumer>
    {context => (
     <header style={{ background-color: context.color }}>
      <h1 style={{ fontWeight: context.fontWeight }}>Welcome</h1>
     </header>
    )}
   </ThemeContext.Consumer>
  )
 }
}

ThemeContext.Consumer sử dụng kỹ thuật render prop để nhận giá trị từ ThemeContext.Provider. Nếu bạn không truyền state mới cho ThemeContext.Provider thì giá trị mặc định khi gọi React.createContext() sẽ được sử dụng.

Xem thêm: Tái sử dụng code với kỹ thuật render prop trong React

StrictMode

StrictMode là một component giúp đảm bảo ứng dụng của bạn tuân theo những tiêu chuẩn phát triển đúng nhất. Hiện tại, StrictMode có thể quăng ra lỗi nếu trong ứng dụng của bạn sử dụng một trong những life-cycle hooks bị đánh dấu loại bỏ (xem ở phần sau).

Để sử dụng StrictMode, bạn dùng như sau:

import { Component, StrictMode } from 'react'

class App extends Component {
 render() {
  const newState = { color: 'green', fontWeight: 300 }

  return (
   <StrictMode>
    <ThemeContext.Provider value={newState}>
     <Header />
     <Content />
     <Footer />
    </ThemeContext.Provider>
   </StrictMode>
  )
 }
}

Trong những phiên bản sau, chắc chắn những quy định mới dành cho StrictMode sẽ được thêm vào.

Một số thay đổi về life-cycle hooks

Phiên bản 16.3 đánh dấu các life-cycle hooks sau sẽ bị loại bỏ trong phiên bản 17.

 • componentWillMount – hãy sử dụng componentDidMount
 • componentWillUpdate– hãy sử dụng componentDidUpdate
 • componentWillReceiveProps – được thay thế bằng static getDerivedStateFromProps

Những thay đổi này giúp hoàn thiện hơn tính năng async rendering của kiến trúc Fiber. Trong StrictMode sẽ có lỗi quăng ra khi dùng đến các hook này. Bạn có thể dùng UNSAFE_componentWillMount, UNSAFE_componentWillReceiveProps, UNSAFE_componentWillUpdate nhưng dĩ nhiên là không khuyến khích rồi.

Nói thêm về static getDerivedStateFromProps, được giới thiệu để thay thế cho componentWillReceiveProps giúp thay đổi this.state khi props thay đổi. Đây là một phương thức tĩnh, được khai báo như sau:

class App extends React.Component {
 state = { date: new Date }
 static getDerivedStateFromProps(nextProps, prevState) {
  if (nextProps.date === prevState.date) {
   return null
  }

 return { date: nextProps.date }
 }
}

// hoặc bạn có thể dùng cách này:
App.getDerivedStateFromProps = function(nextProps, prevState) {
 // Logic của bạn ở đây
}

Vì là phương thức tĩnh nên trong hàm getDerivedStateFromProps bạn không thể dùng this hay gọi đến this.setState(). Do đó, sau khi thực hiện so sánh và phát hiện cần re-render, bạn chỉ trả về một object chứa các thay đổi của state dựa vào props. Thay đổi này sẽ được merge vào this.state. Ngược lại nếu bạn không muốn thực hiện re-render, trả về null.

getDerivedStateFromProps cũng rất tiện vì nó được gọi khi component được mount lần đầu tiên, và trong mỗi lần component được re-render. Thế nên bên trong constructor, bạn không cần phải tạo state dựa vào nữa. Nếu trong một component có cả hai phương thức componentWillReceivePropsgetDerivedStateFromProps, getDerivedStateFromProps sẽ được gọi.

Kết

Context trong phiên bản 16.3 là một tính năng thú vị, giúp bạn quản lý state một cách đơn giản. Nhưng liệu context có thể thay thế được reudx/MobX hay không, hãy để các dự án thực tế trả lời.

Bạn có hứng thú với React và muốn biết những thông tin mới nhất trong cộng đồng? Hãy để lại email, Ehkoo sẽ gửi tin đến tận tay bạn.


Bình luận

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.