Chủ đề Atomic CSS - Trang 1

Atomic CSS, Vì Một Thế Giới Hoà Bình

Atomic CSS, Vì Một Thế Giới Hoà Bình

Atomic CSS là một hướng tiếp cận khác để đặt tên class và quản lý code trong CSS. So với BEM, atomic CSS giúp cho tập tin CSS nhẹ hơn, lập trình viên đỡ phải suy nghĩ và viết ít CSS lại. Nhưng atomic CSS cũng khá là quái dị.

@kcjpop | 24/12/2018