Chủ đề CSS Next - Trang 1

Căn bản về CSS Variables

Thuộc tính tùy chỉnh -- custom properties, hay còn được biết đến với cái tên thông dụng CSS variables -- là một tính năng mới được giới thiệu gần đây, nhưng đã thay đổi mạnh mẽ cách quản lý và làm việc với các tập tin CSS.

@nguyenhaiduc06 | 07/07/2018