Cách phân nhánh và chia việc trong nhóm với Git

22/04/2018 — 2785 từ — 10 min

Cứ tuần tự làm theo từng bước này, đảm bảo team của bạn sẽ không phải vò đầu bứt tai cấu xé nhau vì code chồng chéo, dự án banh chành nữa ahihi.

Tăng hiệu suất sử dụng git với git alias

04/10/2017 — 241 từ — 1 min

Giã biệt các câu lệnh dài ngoẵng bằng cách dùng `git alias`. Và, bùm! Hình ảnh bạn sẽ càng long lanh hơn trong mắt đồng nghiệp.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.