Tái sử dụng code với Render Prop trong ReactJS

08/11/2017 — 837 từ — 3 min

Render Prop là một hướng tiếp cận khác, bên cạnh Higher-Order Components, để giải quyết vấn đề tái sử dụng code trong ReactJS.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.