Tối ưu hoá hình ảnh cho Ehkoo

24/11/2018 — 1622 từ — 6 min

...hay câu chuyện WebP là gì, và mần răng để giảm bandwidth của Cloudinary với WebP.

Đăng ký bản tin

Quá lười để vào Ehkoo mỗi ngày? Không sao hết, Ehkoo sẽ gửi bài cho bạn mỗi tuần.

Đảm bảo chất lượng, hứa không bao giờ spam.