Object, array, và interface

Viết bởi @kcjpop

Đăng ngày

Dài 1461 từ. Đọc trong 8 phút.

Hình minh họa: Livre-Jeu Objectif Espace của Elias Sounas

Trong bài viết trước chúng ta đã xem qua kiểu dữ liệu của các giá trị cơ bản như số number, chuỗi string, hay giá trị luận lý boolean. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn cách sử dụng chúng khi khai báo kiểu cho đối tượng (object) và mảng (array) nhe.

Đối tượng chân phương (literal objects)

TS cho phép bạn khai báo kiểu cho các thuộc tính (properties) của một object, giúp bạn hình dung cấu trúc dữ liệu của đối tượng đó. Cú pháp cũng tương tự như khai báo object, chỉ khác là thay vì dùng khóa: giá trị chúng ta dùng khóa: kiểu dữ liệu.

let user: {
 id: string | number
 username: string
}

Ví dụ ở trên khai báo một đối tượng user có hai thuộc tính:

 • id có kiểu union, hoặc là string, hoặc là number
 • username là kiểu string
user = { id: 123, username: 'kcjpop' } // ✅ OK
user = { id: '933b-df4ce7725dbc', username: 'popjck' } // ✅ OK

user = {} // ❌
// Type '{}' is missing the following properties from type '{ id: string | number; username: string; }': id, username

user = null // ❌
// Type 'null' is not assignable to type '{ id: string | number; username: string; }'.

user = { id: 123, username: 'kcjpop', foo: 1 } // ❌
// Type '{ id: number; foo: number; }' is not assignable to type '{ id: string | number; username: string; }'.
//  Object literal may only specify known properties, and 'foo' does not exist in type '{ id: string | number; username: string; }'.

TS bắt buộc một object khi gán kiểu phải có đầy đủ các thuộc tính đã được khai báo, không hơn, không kém. Trong ví dụ cuối cùng, chúng ta thấy TS phàn nàn về thuộc tính foo không tồn tại.

Nếu object có một thuộc tính không bắt buộc, bạn có thể thêm ? vào sau tên thuộc tính đó.

let user: {
 id: string | number
 username: string
 age?: number
}

user = { id: 123, username: 'kcjpop' } // ✅ OK
user = { id: 123, username: 'kcjpop', age: 40 } // ✅ OK

Chúng ta cũng có thể khai báo kiểu object cho tham số của hàm. Bạn có thể dùng dấu phẩy , để phân cách giữa các thuộc tính, mặc dù dấu chấm phẩy ; phổ biến hơn.

function printUser(user: { id: string | number; username: string; age?: number }) {
 // Khi bạn truy xuất một thuộc tính không tồn tại, JavaScript sẽ trả về undefined.
 if (user.age !== undefined) {
  console.log(`Hello ${user.username}, age: ${user.age}`)
 } else {
  console.log(`Hello ${user.username}`)
 }
}

Interface

Bạn có thể thấy là khai báo kiểu cho object khá dài dòng, nếu phải lặp đi lặp lại thì thật là bất tiện. Chúng ta có thể dùng type alias đã được giới thiệu trong bài trước:

type User = {
 id: string | number
 username: string
 age?: number
}

function printUser(user: User) {
 console.log(`Hello ${user.name}`)
}

Hoặc sử dụng interface.

interface User = {
 id: string | number
 username: string
 age?: number
}

function printUser(user: User) {
 console.log(`Hello ${user.name}`)
}

Bạn có thể kế thừa một hay nhiều interface khác.

interface Animal {
 name: string
}

interface Walkable {
 // Khai báo một hàm `walk()`. Chúng ta sẽ nói thêm về hàm ở bài sau
 walk(): void
}

// Bear sẽ có các thuộc tính: `name`, `honey`, và `walk()`
interface Bear extends Walkable, Animal {
 honey: boolean
}

const pet: Bear = {
 name: 'Poo',
 honey: true,
 walk() {},
}

interface vs type?

Interface và type alias khá giống nhau khi bạn cần khai báo kiểu cho object. Trong hầu hết các trường hợp bạn có thể dùng cách nào cũng được, nhưng trong các dự án thực tế thì mọi người chuộng interface hơn.

Những điểm khác nhau:

 • Bạn không thể dùng interface để đặt lại tên cho các kiểu dữ liệu khác

 • interface sẽ kết hợp các thuộc tính của các interface trùng tên, nhưng type sẽ báo lỗi. Ví dụ:

interface Bear {
 name: string
}

// ✅ OK. Bear sẽ có hai thuộc tính `name` và `honey`
interface Bear {
 honey: boolean
}

type Bear = { name: string }

// ❌ Error: Duplicate identifier 'Bear'.
type Bear = { honey: boolean }

🚨 Just because you can doesn’t mean you should

Tính năng kết hợp thuộc tính của các interface trùng tên làm cho code bị phân mảnh, và khó theo dõi nên bạn không nên lạm dụng nhé.

Ngoài lề: Mở rộng type với phép giao &

Ở trên chúng ta đã nhắc đến từ khóa extends khi bạn cần mở rộng một interface. Với type, chúng ta dùng phép tính & để mở rộng một type mới từ các types đã có.

type Animal = {
 name: string
}

type Walkable = {
 walk(): void
}

type Bear = Walkable &
 Animal & {
  honey: boolean
 }

const pet: Bear = {
 name: 'Poo',
 honey: true,
 walk() {},
} // ✅ OK.

TS gọi đây là kiểu giao (intersection types).

Lưu ý là khi giao nhau mà xuất hiện các thuộc tính có kiểu dữ liệu không tương thích, type sẽ không báo gì…

type User = { id: string }
type Member = User & { id: number; name: string }
// Không có thông báo gì hết cho đến khi…

const joe: Member = { id: 1 } // ❌ Error
// Type 'number' is not assignable to type 'never'.

Trong khi đó với interface:

interface User {
 id: string
}

interface Member extends User {
 id: number
} // ❌ Error
// Interface 'Member' incorrectly extends interface 'User'.
//  Types of property 'id' are incompatible.
//   Type 'number' is not assignable to type 'string'.

Mảng

Đối với mảng, bạn dùng cú pháp kiểu[] (thường gặp nhất) hoặc Array<kiểu>:

const evens: number[] = [0, 2, 4, 6, 8]
const seasons: Array<string> = ['xuân', 'hạ', 'thu', 'đông', 'rồi lại xuân']
const xs: boolean[] = [true, false, true, false]

// Khai báo hàm nhận vào một mảng chuỗi
function joinWithComma(arr: string[]) {
 return arr.join(', ')
}

Với cú pháp này, các phần tử trong mảng có cùng một kiểu. TS sẽ báo lỗi nếu bạn thêm vào một giá trị không đúng với kiểu dữ liệu đã khai báo.

const a: string[] = ['foo', 'bar']

a.push(123) // ❌ Error
// Error: Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type 'string'.

Bạn cũng có thể dùng kiểu tập hợp để khai báo một mảng mà các phần tử thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

const a: (string | number)[] = [1, 'foo', 5, 6, 'bar']

a.push(42) // ✅ OK
a.push('42') // ✅ OK
a.push(true) // ❌ Error
// Error: Argument of type 'boolean' is not assignable to parameter of type 'string | number'.

Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể dùng type alias hay interface với mảng.

type UserId = number | string

interface User {
 id: UserId
 name: string
}

const users: User[] = [
 { id: 1, name: 'kcjpop' },
 { id: 'abc123', name: 'popjck' },
]

Tuple

TS cũng có khái niệm tuple, là những mảng có chiều dài nhất định. Thường gặp nhất là mảng có 2 phần tử, hay còn gọi là pair, 3 phần tử thì gọi là triple, 4 phần tử thì gọi là quadruple. Từ 5 trở lên thì thôi bạn đọc thêm trên Wikipedia cho nhanh 😮‍💨

Các phần tử trong tuple không nhất thiết phải có cùng một kiểu dữ liệu. So với kiểu tập hợp, tuple quy định rõ ràng hơn kiểu của phần tử ở từng vị trí nhất định.

const pair: [string, number] = ['kcjpop', 123]

const [name, id] = pair
// const name: string
// const id: number

pair[4] // ❌ Error
// Tuple type '[string, number]' of length '2' has no element at index '4'.

Trong ví dụ trên, TS sẽ báo lỗi khi chúng ta truy xuất vào phần tử thứ 4 vì một pair chỉ có hai phần tử.

Cũng giống như object, mảng trong JS không có tính bất biến nên bạn vẫn có thể đẩy thêm phần tử mới vào mặc dù đã khai báo là pair.

const pair: [string, number] = ['kcjpop', 123]

pair.push(456) // ✅ OK
pair.push('hello') // ✅ OK
pair.push(false) // ❌ Error
// Argument of type 'boolean' is not assignable to parameter of type 'string | number'.

Chúng ta có thể dùng từ khóa readonly để không cho phép thay đổi tuple. Lưu ý là readonly chỉ có ý nghĩa khi kiểm tra kiểu dữ liệu (type checking) mà thôi.

const pair: readonly [string, number] = ['kcjpop', 123]

pair.push(1) // ❌ Error
// Property 'push' does not exist on type 'readonly [string, number]'.

Tạm kết

Trong bài viết sau, chúng ta sẽ đi sâu hơn về cách khai báo kiểu khi làm việc với hàm trong TypeScript nha mọi người.

Bản tin Ehkoo hàng tuần 💌

Đăng ký ngay để nhận những tin và bài viết mới nhất về lập trình frontend, cũng như các thủ thuật hay thư viện mới…

Powered by Buttondown

Gửi tặng cà phê ☕️

Nếu thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể gửi tặng Ehkoo một ly cà phê theo link bên dưới 👇

Cám ơn bạn rất nhiều 🤗