Tìm hiểu Map và Set trong JavaScript

Viết bởi @kcjpop

Đăng ngày

Dài 1155 từ. Đọc trong 6 phút.

Hà Nội — minh họa bởi Jing Zhang

Được giới thiệu từ ES6, Map, Set, WeakMap, và WeakSet là những cấu trúc dữ liệu giúp thao tác trên tập hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu cách hoạt động cũng như các ứng dụng của chúng.

Map

Map, mảng kết hợp (associate arrays) hay từ điển (dictionary/dict) là những thuật ngữ dùng để chỉ một cấu trúc dữ liệu, cho phép bạn ánh xạ từ một khóa (key) tương ứng với một giá trị (value). Trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng object để thể hiện cấu trúc này.

const dict = {
 hello: 'Xin chào',
 bye: 'Tạm biệt',
}

console.log(dict['hello']) // Xin chào

Tuy nhiên, nếu dùng object thì bạn chỉ có thể dùng chuỗi làm khóa. Ngoài ra, cách này cũng có một số hạn chế khác. Lớp Map do ES6 giới thiệu sẽ giúp giải quyết những vấn đề này. Với Map, bạn có thể sử dụng bất cứ dạng dữ liệu nào để làm khóa.

const obj = { bar: 2 }
const dict = new Map()
dict.set('foo', 123).set(obj, 'hello world')

dict.get('foo') // 123
dict.get(obj) // 'hello world'

// Lấy giá trị của một khóa không tồn tại
dict.get('wat') // undefined

Bạn cũng có thể truyền vào hàm dựng của Map một mảng các cặp giá trị dạng [key, value], ví dụ như sau:

const dict = new Map([
 ['foo', 123],
 [obj, 'hello world'],
])

Như đã nói ở trên, bạn có thể dùng bất cứ dạng dữ liệu gì để làm khóa cho Map, kể cả mảng, object, hàm, hay NaN.

const arr = [1]
const f = () => {}
dict.set(arr, 'an array').set(f, 'a function').set(NaN, 'not a number')

Bản thân Map sử dụng phương thức so sánh SameValueZero để tìm khóa và giá trị tương ứng. SameValueZero hoạt động tương tự như ===, nhưng xem các giá trị NaN bằng nhau, cũng như +0 bằng -0.

Đố-hẻm-vui: Đố bạn kết quả của các biểu thức sau là gì?

NaN == NaN > NaN === NaN > Object.is(NaN, NaN)

Do SameValueZero nên hai object khác nhau sẽ là hai khóa riêng biệt.

const o1 = {}
const o2 = {}

dict.set(o1, 'Ô Một').set(o2, 'Ô Hai')
dict.get(o2) // Ô Hai
dict.get({}) // undefined

Nếu trong map đã có sẵn khóa, dữ liệu mới sẽ bị ghi đè lên.

const m = new Map()
m.set('foo', 1)
m.set('foo', 2)

m.get('foo') // 2

Để duyệt qua các khóa và giá trị trong Map, bạn có thể dùng:

const dict = new Map([
 ['foo', 1],
 ['bar', 2],
])

dict.keys() // ['foo', 'bar']
dict.values() // [1, 2]
dict.entries() // [ ['foo', 1], ['bar', 2] ]
dict.forEach(
 function (value, key, map) {
  console.log(`${key} has ${value}`)
 } /* thisArgs bạn có thể truyền vào tham chiếu cho `this` ở đây */,
)

// Sử dụng for..of cùng với destructuring
for (let [key, value] of dict) {
 console.log(`${key} has ${value}`)
}

Bạn cũng có thể dùng toán tử spread ... với Map

const dict = new Map([
 ['foo', 1],
 ['bar', 2],
])
console.log([['wut', 3], ...dict])
// [ [ 'wut', 3 ], [ 'foo', 1 ], [ 'bar', 2 ] ]

Một số thao tác khác với Map.

const dict = new Map([
 ['foo', 1],
 ['bar', 2],
])

// Đếm số cặp giá trị trong map
dict.size // 2

// Kiểm tra trong map có khóa "foo" hay không
dict.has('foo') // true
dict.has('wut') // false

// Xóa một khóa, trả về boolean nếu thành công, false nếu thất bại
dict.delete('wut') // false
dict.delete('foo') // true

// Xóa hết các cặp giá trị của map
dict.clear()

Tại sao lại là size mà không phải length? Một số độc giả tinh ý sẽ nhận ra chúng ta dùng size thay vì length để đếm số cặp giá trị trong map. Lý do là vì: length dùng cho những chuỗi có thể index (đánh số) được, ví dụ với mảng ta có thể arr[3]. Ngược lại, size dành cho những cấu trúc không có thứ tự như MapSet.

Set

Set là tập hợp các giá trị không bị trùng lặp, nghĩa là trong một set không thể có hai giá trị bằng nhau.

const s = new Set()
set.add('red').add('blue').add('sweet').add('you')

s.size // 4

Bạn cũng có thể truyền một mảng vào hàm dựng của Set.

const s = new Set(['red', 'blue', 'sweet', 'red', 'you'])
console.log(s) // Set (4) {'red', 'blue', 'sweet', 'you'}

Bạn cũng có thể thấy giá trị 'red' bị trùng lặp đã được loại bỏ. Chúng ta có thể áp dụng Set để tạo ra một mảng chứa những phần tử duy nhất.

const a = ['red', 'blue', 'sweet', 'red', 'you']
const b = [...new Set(a)]
console.log(b) // [ 'red', 'blue', 'sweet', 'you' ]

Cũng tương tự như Map, Set sử dụng SameZeroValue để so sánh các phần tử với nhau.

const obj = {}
const s = new Set([NaN, {}, obj])
s.has(NaN) // true
s.has(obj) // true
s.has({}) // false

Để duyệt qua các phần tử của Set, bạn có thể dùng các phương thức như với Map.

const s = new Set([1, 2, 3, 4, 5])

// Vì Set không có khái niệm keys nên kết quả của `s.keys()` và `s.values()` là như nhau.
s.keys()
s.values()

s.entries()
s.forEach(function (value, key, setReference) {}, thisArg)

for (let el of s) {
 console.log(el)
}

Một số thao tác khác trên Set.

const s = new Set([1, 2, 3, 4, 5])

// Xóa một phần tử trong set
s.delete(3) // Set (4) {1, 2, 4, 5}

// Xóa hết phần tử trong set
s.clear()

WeakMap và WeakSet

ES6 cũng giới thiệu hai lớp WeakMapWeakSet. So với Map, các khóa của WeakMap bắt buộc phải là object, và chúng sẽ bị giải phóng khỏi bộ nhớ (garbage-collecting — “hốt rác”) đầu tiên nếu không có tham chiếu nào.

WeakMap có các phương thức tương tự như Map, ngoại trừ việc bạn không thể duyệt qua WeakMap bằng .keys(), .values(), .entries() hay for..of. Bạn cũng không thể .clear(), vì lý do an toàn dữ liệu.

Một ứng dụng của WeakMap là dùng để chứa dữ liệu private mà không gây ra rò rỉ bộ nhớ.

const privates = new WeakMap()

class User {
 constructor() {
  const data = { phoneNumber: 123 }
  privates.set(this, data)
 }

 getPhoneNumber() {
  const data = privates.get(this)
  return data.phoneNumber
 }
}
const u = new User()
console.log(u) // {}
console.log(u.getPhoneNumber()) // 123

Tương tự như WeakMap, WeakSet cũng chỉ có thể chứa object, và nếu một phần tử trong WeakSet không có tham chiếu tới, nó sẽ bị giải phóng khỏi bộ nhớ.

Kết luận

Với những cải tiến so với object thông thường, Map sẽ là công cụ hữu hiệu để lưu trữ dữ liệu dạng (khóa, giá trị). Trong khi đó, Set giúp bạn lưu trữ chuỗi dữ liệu mà không lo lắng về việc trùng lắp giá trị.

Tham khảo

[1] Axel Rauschmayer. ECMAScript 6: maps and sets. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2018 từ http://2ality.com/2015/01/es6-maps-sets.html

[2] Keyed Collections - JavaScript | MDN. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2018 từ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Keyed_collections

[3] Steve Brownlee. WeakMap for JavaScript Private Data. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2018 từ https://www.stevebrownlee.com/weakmap-javascript-private-data/

Bản tin Ehkoo hàng tuần 💌

Đăng ký ngay để nhận những tin và bài viết mới nhất về lập trình frontend, cũng như các thủ thuật hay thư viện mới…

Powered by Buttondown

Gửi tặng cà phê ☕️

Nếu thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể gửi tặng Ehkoo một ly cà phê theo link bên dưới 👇

Cám ơn bạn rất nhiều 🤗